Sipresyon Dosye Jidisyè w

Efase yon dosye se eliminasyon, sele, sezi, oswa izolman de tout dokiman ki nan dosye w nan nenpòt tribinal, detansyon oswa penitansye, fòsdelòd oubyen ajans jistis penal. Yon sipresyon ke tribinal la òdone kab retire enfòmasyon swivan sa yo:

 • -Arestasyon ou
 • -Tout pwosedi jidisyè ki gen pou wè ak dosye w
 • -Kondanasyon kriminèl oswa jivenil
 • -rezilta ka w, enkli santans ou


Ou gendwa aplike pou mande efase dosye w sou Sistèm eCourts Expugement la. Li gratis. W ap bezwen nimewo dosye w pou ka komanse.

Kreye yon Kont sou eCourts

Konekte sou eCourts

Ou pa konnen nimewo dosye w?

Enstriksyon

Yon fwa w finn enskri, ou kab swiv gid itilizatè a pou depoze demann pou efase dosye w (user guide). (Remak: gid itilizatè an anglè sèlman)

Ranseye w davantaj sou kijan pou Efase dosye

Nan pifò ka yo, ou gen pou tann senkan aprè w finn pije santans ou. Tout amann ak frè yo fèt pou peye. Pafwa, ou kab mande pou efase dosye w aprè 4 lane. Ou pap kab efase plis de yon kondanasyon ak jiska twa enfraksyon pou moun ki fè dezòd oswa ti enfraksyon moun ki fè dezòd.

Lòt tip de Sipresyon

 • Tout arestasyon ki fèt san kondanasyon - (Sipresyon Dosye Akselere) N.J.S.A. 2C:52-6

  Tribinal la kab òdone yon sipresyon imedya si ka a anile oswa yo akite akize a epi yo deklare l pa koupab de tout chèf akizasyon yo.

 • Efase yon Dosye nan Tribinal Koze Dwòg - N.J.S.A. 2C:35-14(m)

  Tribinal la kab òdone pou yo efase dosye dwòg lè w finn gradye de pwogram jidisyè dwòg la. W ap bezwen aplike si gradyasyon an te fèt anvan le 18 avril 2016.

 • Efase dosye mariwana - N.J.S.A. 2C:52-5.1

  Sipresyon sèten enfraksyon mariwana oswa hashish.

 • Sipresyon Total - N.J.S.A. 2C:52-5.3

  Sipresyon dosye w an antye dis ane aprè dènye kondanasyon ou, peyman tout amann/frè yo, konplete libète Pwovizwa/libète kondisyonèl, sak vinn an dènye a.

Èske mwen gen pou mwen konparèt nan tribinal?

Se pa toutan ke w oblije konparèt nan tribinal, mèzalò, yo kab mande w prezante nan tribinal pou founi enfòmasyon adisyonèl sou dosye w.

Èske mwen bezwen yon avoka pou depoze yon demann pou efase dosye mwen?

Sistèm tribinal la kab bay konfizyon, se yon bon lide pou pran yon avoka si w kapab. Si w pa gen mwayen pou peye yon avoka, ou gendwa kontakte pwogram sèvis legal nan konte w a pou wè si w kalifye pou sèvis legal gratis.

Sèvis Legal Noudjèze konsève yon anyè (regional legal services offices).

Asosyasyon Bawo Noudjèze konsève yon lis sèvis referans avoka (lawyer referral services) nan Noudjèze ki ta kab itil.

Bagay pou Reflechi Anvan ou Eseye Reprezante tèt ou nan Tribinal