Sipresyon Sèten Dosye Marigwana oswa Hashish

Lwa Dekriminalizasyon Marigwana a, ki rantre an vigè le 1ye jiyè 2021, egzije sipresyon sèten dosye marigwana ak hashish. Pakonsekan, Tribinal Siprèm la òdone pou siprime milye dosye sa yo.

Sipresyon vle di ke ka a pa fè pati dosye w ankò.

Ou pa oblije rapòte ka a nan demann travay, aplikasyon pou lojman, oswa aplikasyon pou inivèsite. Ka a retire de rejis piblik la epi yo pakab itilize l pou anpeche w ale lekòl, jwenn lojman oswa pifò nan travay yo.

Tribinal yo siprime tout dosye nenpòt moun ki te kondane oswa jije antan ke delenkan si dosye w gen yon sel nan twa enfraksyon sa yo:

 • N.J.S.A. 2C:35-5(b)(12) - Distribisyon de yon ons ou mwens de marigwana oubyen mwens de 5 gram hashish
 • N.J.S.A. 2C:35-10(a)(3) - Posesyon de plis de 50 gram marigwana, oubyen plis de 5 gram hashish
 • N.J.S.A. 2C:35-10(a)(4) - Posesyon de 50 gram ou mwens de marigwana, oubyen 5 gram ou mwens de hashish

Tribinal yo siprime lòt dosye marigwana ak hashish tou. Si dosye a te genyen yon sel enfraksyon ki parèt anlè a EPI nenpòt nan enfraksyon ki parèt anba yo, yo siprimel:

 • N.J.S.A. 2C:36-2 - Posesyon akseswa Dwòg
 • N.J.S.A. 2C:35-10(b) - Itilize oswa Sou Enflyans Sistans Kontwole ki Danjre
 • N.J.S.A. 2C:35-10(c) - Dispozisyon ilegal de Sistans Kontwole ak Danjre

Tribinal yo siprime tout dosye ki gen pou wè ak tantativ pou komèt ak konplo pou komèt nenpòt ki enfraksyon ki enimere anlè a.

Tout tantativ ak konplo pou komèt enfraksyon sa yo siprime konfòm ak Lòd 1ye jiyè, 2021 Tribinal Siprèm la.

Lejislasyon pa egzije pou yo siprime chak ka ki gen akizasyon marigwana ladann. Si w gen kesyon konsènan yon ka espesifik, konsidere kontakte yon avoka oswa Legal Services of New Jersey.

Kijan pou konfime si Dosye w a te Siprime ak Resevwa yon Sètifika

Ou gendwa prezante nan tribinal kote yo te tande ka w a pou konfime ke dosye w blanch ak resevwa yon sètifika. W ap jwenn detay adisyonèl nan Directive #24-21.

Tout Konfimasyon fèt pou fèt an pèsòn. W oblije prezante yon pyès idantifikasyon. Rele tribinal la alavans pou ka konnen ki kote pou ale.

Ou kab rele Medyatè Enterè Piblik nan zòn ou pou direktiv sou kijan pou jwenn biwo adekwa a.

Ou kab jwenn konfimasyon ak sètifika nan Biwo Grefye Tribinal Siperyè Trenton la. Rele 609-421-6100 pou lis enfòmasyon.

Kijan pou depoze yon Demann nan Tribinal la pou Revize Dosye w

Si w panse ke dosye w ta fèt pou konsidere pou siprime daprè nouvo lwa a, men yo pat fè l, ou kab depoze yon demann pou revizyon jidisyè ( Motion For Judicial Review ). Tanpri al li direktiv pou jwenn tout enstriksyon yo sou ki kote pou depoze demann ou.

Konplete Motion for Judicial Review (Demann pou Revizyon Jidisyè).

Ou gendwa soumèt fòm la pa vwa elektwonik oswa potel nan tribinal kote yo ten tande dosye w a.

Kesyon ki poze pi Souvan Konsènan Lwa Dekriminalizasyon Marigwana ak Sipresyon yo

Q. Ki diferans ki genyen ant anile ak siprime?

Nan dosye ki anile yo, yo retire tout akizasyon yo, men ap toujou gen yon rejis piblik de ka a.

Nan dosye siprime yo, ka a konplètman retire de rejis piblik la. Yo pap jwenn li sou okenn done de baz piblik ke sistèm Jidisyè a kenbe epi anplwaye nou yo pa gendwa divilge l.

Q. Pou ki yap efase tout dosye marigwana ak hashish yo?

Bi lwa a se pou efase dosye nenpòt ki moun ki te akize oswa kondane de sèten enfraksyon marigwana oswa hashish anvan izaj rekreyatif marigwana ak hashish te legalize. Nòmalman moun oblije enkli enfòmasyon sou dosye kriminèl oswa delenkans lè yap chache travay, lojman oswa admisyon lekòl. Enfòmasyon sa a ta kab redwi chans pou yo anboche l, lojman, oswa edikasyon.

Q. E si m pa sonje ki kote dosye marigwana oswa hashish la te tande?

Gade dokiman ki nan dosye marigwana oswa ka hashish ou a. Si w pa kab jwenn papye yo, wap kab toujou jwenn ki kote yo te tande ka a.

 • Si yo te tande ka w an nan Tribinal Siperyè, komanse nan Palè Jistis Tribinal Siperyè a nan konte kote yo te arete w oswa akize w. Si w se yon granmoun ale nan seksyon kriminèl la. Si yo te akize w antan ke minè, ale nan seksyon pou ka Familyal la.
 • Si yo te tande ka w nan tribinal minisipal, komanse pa tribinal minisipal nan vil kote yo te arete w oswa akize w.
 • Si w pa sonje ki tribinal ki te jere ka w an, ou kab fè youn nan swivan bagay sa yo:
 • A tou moman, rele tribinal la pou tout enstriksyon yo anvan ou ale. Ou fèt pou prezante ak yon pyès idantite ki gen foto ladann.
 • Enfòmasyon konsènan Sipresyon ap remèt ba akize a oswa avoka akize a sèlman.

Q. E si dosye marigwana oswa hashish la annatant toujou?

Si dosye elijib marigwana oswa hashish gen ladann sèlman akizasyon ki enimere anlè yo epi li toujou annatant:

 • Ya va anile ak sipreme ka a (yap retirel de dosye kriminèl ou).
 • Nenpòt ki manda darè aktif ki gen rapò ak ka a ap anile.
 • Nenpòt ki vyolasyon libète pwovizwa oswa vyolasyon sipèvizyon anvan pwosè ap anile.
 • Nenpòt ki sispansyon oswa revokasyon lisans poutèt ou pat konparèt nan trivinal ap anile. Remake ke ou fèt pou kontakte Depatman Sikilasyon ak Pèmi Kondwi pou yo kab restore lisans ou.

Q. E si desizyon sou dosye elijib mwen an finn pran, men santans la oswa dispozisyon sou dosye minè a pako fèt?

 • Pap gen kondanasyon oswa dispozisyon sou dosye minè a epi yap anile ka a.
 • Yap siprime ka a tou (yap retirel de dosye kriminèl la).
 • Nenpòt ki manda darè aktif ki gen rapò ak le fèt ke w pat konparèt nan ka a, ap anile.
 • Nenpòt ki vyolasyon libète pwovizwa oswa vyolasyon siveyans anvan pwosè ap anile.
 • Nenpòt ki sispansyon oswa revokasyon lisans pou kondwi ke tribinal te òdone poutèt ou pat konparèt nan tribinal pa rapò a ka sa a, ap anile. Remake ke w fèt pou kontakte Depatman Sikilasyon ak Pèmi Kondwi pou yo kab restore lisans ou.

Q. E si mwen deja ap pije yon santans sèlman pou youn nan enfraksyon elijib ki enimere anlè a?

 • Nenpòt ki moun ki ta nan prizoon oswa an detansyon poutèt youn nan enfraksyon ki enimere anlè yo ap lage.
 • Nenpòt ki tèm libète pwovizwa, sou pawòl, oswa sipèvizyon kominotè ap fini.
 • Nenpòt ki frè tribinal la te òdone pou peye ki pa peye, enkli jijman sivil yo pou mank de peyman ap anile.
 • Ka anile ak siprime.
 • Nenpòt ki manda darè aktif poutèt ou pat konparèt nan tribinal pou ka a, ap anile.
 • Nenpòt ki vyolasyon de libète pwovizwa oswa vyolasyon sivèyans anvan jijman ap anile.
 • Nenpòt ki lòd tribinal pou sispann oswa revoke lisans kondwi poutèt ou pat konparèt nan tribinal ki ta gen rapò ak ka a, ap anile. Remake ke w fèt pou kontakte Depatman Sikilasyon ak Pèmi Kondwi pou fè yo kab restore lisans ou.

Q. Sakap rive si mwen deja konplete pwogram liberasyon sou rezèv la oswa santans sou sel youn nan enfraksyon elijib ki enimere anlè a?

 • Nenpòt ki rès santans, dispozisyon sou ka minè, sipèvizyon an pèmanans, vyolasyon libète pwovizwa ki ta gen rapò ak ka a, oubyen frè tribinal òdone ki pa peye, enkli peyman jijman sivil yo ap anile.
 • Yap sipreme dosye a.
 • Nenpòt ki manda darè aktif ki gen rapò ak pa konparèt nan ka ap anile.
 • Nenpòt ki lòd tribinal pou sispann oswa revoke lisans kondwi poutèt ou pat konparèt nan tribinal ki ta gen rapò ak ka a, ap anile. Remake ke w fèt pou kontakte Depatman Sikilasyon ak Pèmi Kondwi pou fè yo kab restore lisans ou.

Q. Èske mwen fèt pou pran avoka?

Ou pa oblije pran avoka. Mèzalò, sistèm jidisyè kab bwouye. Li ta yon bon lide pou pran avoka si w ta chwazi pou depoze yon demann. Si w pa gen mwayen pou peye pou yon avoka, ou gendwa kontakte pwogram sèvis legal la nan konte w pou wè si w ta kalifye pou sèvis legal gratis.

Sèvis Legal Noudjèze kenbe yon anyè de tout biwo sèvis legal rejyonal yo.
Bawo Leta NJ kenbe yon lis tou de tout biwo sèvis referans rejyonal yo hait.
Bagay pou Reflechi Anvan ou Eseye Reprezante tèt ou nan Tribinal