Èd Lojman, Legal ak Sèvis Itilite Piblik pandan COVID-19 la

Èd pou lwaye Disponib pou ede tout Lokatè yo ak Pwopriyetè yo

Ou ta kab kalifye pou èd ak lwaye w, menm si ou pap fè fas a yon delojman. Gen anpil pwogram leta, konte ak minisipal ki kab ede w pandan kriz COVID-19 la. Chak pwogram gen pwòp règleman yo konsènan kilès ki elijib. Men yon lis resous pou w kontakte. Na va mete paj sa a ajou lè nou tande pale de plis pwogram.

Ou ta kab kalifye pou èd tou ak peyman itilite piblik yo. Enfòmasyon adisyonèl disponib atravè New Jersey Board of Public Utilities (Konsèy Sèvis Piblik Noudjèze) ak Department of Community Affairs (Depatman Koze Kominotè a).

Atravè Tout Leta a

Atlantic Konte

Bergen Konte

Camden Konte

Essex Konte

Gloucester Konte

Hudson Konte

Mercer Konte

Middlesex Konte

Monmouth Konte

Passaic Konte

Somerset Konte

Warren Konte

Èd Legal ak Direktiv Pandan COVID-19 la

Pa iyore yon avi tribinal oswa avètisman de delojman. Gen Sèten lwa ki pwomilge pou bay resous legal adisyonèl pandan COVID-19 la. Ou ta kab resevwa konsèy legal ak menm reprezantasyon legal de òganizasyon sa yo.