Sant COVID-19

Tout trivinal leta yo ouvri ba piblik la. Tout vizitè yo pa bezwen randevou oswa pwograme yon koze pou rantre nan tribinal la. Chak jou gen plis jij ak anplwaye tribinal kap travay sou lè lye. Rès la kontinye ap travay a distans.

Deplizanpli dosye tribinal yo tande an pèsòn enkli kèk jijman ak jiri. Jij yo kab pwograme pwosedi an pèsòn daprè done yo ak sikonstans yo nan nenpòt ki dosye.

Tribinal yo kontinye tande ka a distans. Gade videyo a pou ka jwenn ti konsèy sou kijan pou prepare w pou odyans a distans la.

Si w te bezwen èd, tanpri kontakte nou. Nimewo Telefòn Asistans la se 609-421-6100. Medyatè enterè piblik la kab reponn tout kesyon ou yo pa telefòn ak imèl. Sant Oto-asistans nou a gen tout fòm ak enstriksyon pou ede w depoze ka w a.

Pou plis enfòmasyon konsènan Kowonaviris COVID-19 la. vizite https://covid19.nj.gov/ oubyen NJ.gov/health oswa rele asistans telefòn piblik la nan 1-800-222-1222.

Enfòmasyon enpòtan pou tout Vizitè Tribinal yo

 • Nou pap mande prèv vaksinasyon lè w rantre nan tribinal la.
 • Mask fèt pou mete nan tout sal tribinal yo ak tout zòn Jidisyè tribinal Noudjèze yo. Sa gen ladann tout sal tribinal minisipal yo. Moun ki vaksine yo fè pou mete mask tou. Nan sèten sitiyasyon, jij la kab pèmèt sèten endividi retire mask yo nan sal tribinal la.
 • Gan pa egzijib. Tout itilizatè tribinal yo kab mete gan si yo chwazi pote gan.
 • Kab gen restriksyon nan manje ak bwè nan anplasman tribinal yo.
 • Si w bezwen manje oswa bwè pou rezon sante, kontakte kowòdinatè ADA anvan w prezante nan tribinal a pou fè aranjman pou satisfè bezwen ou yo.
 • Si li posib, evite mennen timoun nan tribinal la amwens yo gen pou wè ak kesyon ki devan tribinal la.
 • Lòt prekosyon sou koze sante tout itilizatè fèt pou swiv:
  • Kenbe si pye distans de zòt nenpòt lè li posib.
  • Lave men ou oswa itilize dezenfektan souvan.
  • Pa vinn nan tribinal la si w gen sentòm sa yo:
   • lafyèv oubyen frison
   • w ap touse
   • konjesyon
   • nen kap koule
   • fatig
   • doulè nan kò ak koubati
   • maltèt
   • noze ak vomisman
   • dyare
   • souf koupe oubyen difikilte pou respire
 • Avèti anplwaye tribinal la imedyatman si:
  • w gen okenn nan sentòm ki make anlè yo. Na pale ak ou pou repwograme odyans nan tribinal la.
  • Ou pwograme pou pran vaksen COVID-19 la epi sa reprezante yon konfli ak dat ak lè pou prezante nan tribinal la. Na pale ak ou pou repwograme odyans nan tribinal la.
 • Kontakte Medyatè ki reprezante enterè piblik tribinal la nan konte w a si w gen lòt kesyon konsènan direktiv sante ak sekirite jidisyè a.

Lòt Enfòmasyon sou COVID-19

Depatman Sante Nyodjèze founi enfòmasyon ajou konsènan viris COVID-19 la ak vaksen yo. Politik sou koze sante ak sekirite baze sou tout rekomandsyon Depatman Sante Noudjèze a (NJ DOH) ansanm ak lòt otorite sou koze sante yo.