español

Los tribunales continúan su labor

Interpreting Services
Servicios de interpretación

Contact your local ombudsman
Comuniquese con el defensor del pueblo de su municipio

kreyòl ayisyen

Fonksyònman Tribinal la kontinye

Interpreting Services
Sèvis Entèpret

Contact your local ombudsman
Kontakte Medyatè Enterè Piblik nan zòn ou

한국어

  법원의 업무는 
        계속 진행

Interpreting Services
통역 서비스

Contact your local ombudsman
귀하 지역의 옴부즈맨에게 연락하기

polski

Praca sądów trwa

Interpreting Services
Usługi tłumaczeń ustnych

Contact your local ombudsman
Proszę skontaktować się z lokalnym rzecznikiem praw obywatelskich

português

O trabalho do tribunal continua

Interpreting Services
Serviços de Interpretação

Contact your local ombudsman
Entre em contato com seu ouvidor local