Fonksyònman Tribinal la kontinye

Nouvo Vizyon Tribinal yo

Tout trivinal leta yo ouvri ba piblik la. Tout vizitè yo pa bezwen randevou oswa pwograme yon koze pou rantre nan tribinal la. Chak jou gen plis jij ak anplwaye tribinal kap travay sou lè lye.

Deplizanpli dosye tribinal yo tande an pèsòn enkli kèk jijman ak jiri. Jij yo kab pwograme pwosedi an pèsòn daprè done yo ak sikonstans yo nan nenpòt ki dosye.

Tribinal yo kontinye tande ka a distans. Gade videyo a pou ka jwenn ti konsèy sou kijan pou prepare w pou odyans a distans la.

Vizite paj enfòmasyon COVID-19 nou a pou tout mizajou ki fèt nan fonksyon tribinal la. Gade tou, atik espesyal ke nou pibliye sou Repons Tribinal la a COVID-19 la.

Pou plis enfòmasyon konsènan Kowonaviris COVID-19 la. vizite https://covid19.nj.gov/ oubyen NJ.gov/health oswa rele asistans telefòn piblik la nan 1-800-222-1222.

Nouvo lwa ki rantre an vigè le 4 Awout 2021, pèmèt tout lokatè residansyèl ki elijib pou fè pwopritè yo anile ka yo si yo soumèt yon sètifikasyon founi pa Depatman Koze Kominotè a. Tout Pwopriyetè kab mande pou yo re-entegre yon plent ki anile. Enfòmasyon adisyonèl ak sètifikasyon disponib sou https://covid19.nj.gov/pages/renter. Byen ke lokatè ap jwenn pwoteksyon kont delojman, yo oblije kontinye peye lwaye a.